باشگاه تنیس

آپت (انقلاب)

باشگاه تنیس آپت واقع در مجموعه ورزشی انقلاب یک مرکز حرفه ای رشته تنیس می باشد که با هدف استعداد یابی، پرورش و راهنمایی بازیکنان برای…