اداری

ساختمان پارک

مجتمع اداری پارک در زمینی به مساحت 1000 متر مربع، با زیر بنای 10000 متر مربع در 15 طبقه (9 طبقه روی همکف و 5 طبقه زیرزمین) شامل 38…

نماد الهیه

مجتمع تجاری نماد الهیه در زمینی به مساحت 1450 متر مربع، با زیر بنای 15500 متر مربع (6600 متر مربع تجاری-اداری و 8900 متر مربع مشاعات)…

شیرین

مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی با مساحت 1610 متر مربع با زیر بنای 16000 متر مربع در 15 طبقه (8 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین…

هیترا

مجتمع تجاری، اداری هیترا در زمینی به مساحت 700 متر مربع، با زیر بنای 5526 متر مربع در 12 طبقه (7 طبقه روی همکف و 4 طبقه زیرزمین) شامل…

الگانس

مجتمع اداری الگانس در زمینی با مساحت 450 متر مربع با زیر بنای کل 3000 متر مربع در 8 طبقه (6 طبقه روی همکف و 1 طبقه زیر زمین ) مشتمل…

پرستیژ

مجتمع تجاری-اداری پرستیژ در زمینی با مساحت 1914 متر مربع با زیر بنای مفید 9800 متر مربع در 18 طبقه (12 طبقه روی همکف و 5 طبقه زیر…

ولنجک

مجتمع تجاری ولنجک در زمینی با مساحت 870 متر مربع با زیر بنای 11500 متر مربع در 19 طبقه (11 طبقه روی همکف و 7 طبقه زیر زمین ) مشتمل…

گوهر 1

مجتمع اداری گوهر شامل ۱۷ واحد در ۹ طبقه است. مجتمع اداری گوهر شامل ۱۷ واحد در ۹ طبقه است.

فرازین

مجتمع تجاری-اداری فرازین در زمینی با مساحت 900 متر مربع با زیر بنای 3000 متر مربع در 14 طبقه (8 طبقه روی همکف و 5 طبقه زیر زمین )…

تکنو آجر

مجتمع اداری تکنو آجر در زمینی با مساحت 1150مترمربع، با زیر بنای 6400 مترمربع و مشاعات 3100 مترمربع در 14 طبقه (4 طبقه روی همکف و 2…