تجاری

بوتیک مال ملل

مجتمع تجاری ملل در زمینی با مساحت 2000 متر مربع با زیر بنای 3600 متر مربع در 9 طبقه(4 طبقه روی همکف و 4 طبقه زیرزمین) مشتمل…

اندرزگو

مجتمع تجاری اندرزگو در زمینی با مساحت 5000 متر مربع با زیر بنای 55000 متر مربع در 13 طبقه (6 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر…

پارسه

مجتمع تجاری پارسه در زمینی با مساحت 2700 متر مربع , و با زیر بنای 23500 متر مربع در 13 طبقه (2 طبقه تجاری و 7 طبقه اداری…

گالریا

مجتمع تجاری-اداری بهشت زعفرانیه در در زمینی با مساحت 2200 متر مربع با زیر بنای 13000 متر مربع در 16 طبقه (6 طبقه روی همکف…

آنو

مجتمع تجاری آنو در زمینی با مساحت 640 متر مربع با زیر بنای 5600 متر مربع در 17 طبقه (9 طبقه اداری و 2 طبقه تجاری روی همکف…