تجاری

شیرین

مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی با مساحت 1610 متر مربع با زیر بنای 16000 متر مربع در 15 طبقه (8 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین…

گالریا

مجتمع تجاری گالریا در در زمینی با مساحت 2200 متر مربع با زیر بنای 13000 متر مربع در 16 طبقه (6 طبقه روی همکف و 9 طبقه زیر زمین ) شامل…

بوتیک مال ملل

مجتمع تجاری ملل در زمینی با مساحت 2000 متر مربع با زیر بنای 3600 متر مربع در 9 طبقه(4 طبقه روی همکف و 4 طبقه زیرزمین) مشتمل بر 50…

اندرزگو

مجتمع تجاری اندرزگو در زمینی با مساحت 5000 متر مربع با زیر بنای 55000 متر مربع در 13 طبقه (6 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین ) مشتمل…

پارسه

مجتمع تجاری پارسه در زمینی با مساحت 2700 متر مربع , و با زیر بنای 23500 متر مربع در 13 طبقه (2 طبقه تجاری و 7 طبقه اداری و 6 طبقه…

آنو

مجتمع تجاری آنو در زمینی با مساحت 640 متر مربع با زیر بنای 5600 متر مربع در 17 طبقه (9 طبقه اداری و 2 طبقه تجاری روی همکف و6 طبقه…